Gameguru Mania Updated:01:18 PM CET Jan,24
PARTNERS:
Touchmobilecasino.co.uk
Playcasinogames.com
Best mobile slots at Madaboutslots.com
Minimobilecasino.com
Inferno Bet Casinos.de - Die besten Online Casinos in Deutschland mit Einzahlung-Zurück-Garantie
Katso Voitolla.com Parhaat Kasinot - lista & valitse yli 100 vaihtoehdosta paras nettikasino
CasinoHEX.se OnlineCasinoHEX.nl IrishCasinoHEX.com CasinoHEX.at CasinoHEX.ro NettiCasinoHEX.com CasinoHEX.jp aussiecasinohex.com
casinohex.in kasynohex.com norskcasinohex.com Casino utan licens och spelpaus casino-experts.com/casinos-not-on-gamstop
Binary Option Robot & Bot
Casinos.co.za - Find the Best Online Casinos In South Africa Casino, or カジノ, as they say in Japan is one of the hottest trends in online gambling in Japan

You'll find everything you need to now about casino online in Mexico on internetcasinos.mx

bastacasinobonus.se - rating the best casino bonuses in Sweden since 2013 List of Trusted and Legal SA Casino Sites Best Brand New UK Casinos Sites & Latest Operators - Online Hex Casino Best NZ Online Casino Real Money Gambling Sites at Casino Hex casinoenlineahex.com qyto.jp casino www.casinoonlinespielen.info top online casinos https://www.netticasinosuomi.info www.norskonlinecasino.info mejorescasinos.com.ar casinositios.com.co topkuwaitcasinos.com onlinegambling.com.ph top10cassinos.com.br CasinoDeps.co.nz CasinoGap.org Frank Casino cryptocasinos.com

SlotV casino

Paraphrasing tool

Grammar check

Gratispengespil.com bonusetu.com/uudet-nettikasinot Kasinohai.com
Verovapaat Nettikasinot Kasinot ilman rekisteröitymistä Online Casino UK gamblerguy.com www.manekicasino.com/de

ParhaatUudetKasinot.com

Nettikasinot osoitteessa Mr Casinova Suomi

SuperCazino.ro - Casino Online Romania casino utan licens med trustly
pokerplayernewspaper.com/casinos-not-on-gamstop/ www.lioncasinos.com/big-time-gaming/ Coupons Plus Deals www.kingbillycasino.com/
Online Casino Usa
Casino Online No Deposit Bonus Codes
Online Slots Real Money No Deposit
anbefaltcasino.com hollandsegokken.nl free-slots.games
www.onlinecasinoechtgeld.com
www.norskcasinopånett.com www.luotettavatnettikasinot.net
www.casinotechnieken.nl
www.onlinecasino-australia.com www.casinomaster.com www.rankingkasyn.pl casinoleon.com
Zamsino.com Jocuri Cazinouri Online pacanele

Neonslots.com - Reviews of Online Casinos and Slot Games

Casino Pacanele Online Gratis kasyno online na prawdziwe pieniadze uusimmatkasinot.com www.casinot.net bitcasinos.com

norskecasinoer.com
www.norskcasinoportal.com Casino utan svensk licens med bankid


Best online casino Canada - Casinority CA www.baocasino.com casinoutanspelpaus.io holymolycasinos.com Nettikasinot.media Online pokies Australia Here you will find best online casino with superb games and bonus offers Kajino - オンラインカジノ ランキング suominettikasinot24.com
Find the best odds in Norway with Bettingspesialisten.com

https://pokiesportal.com
Online Casino CasinoGam.uk https://www.livecasinoindia.com

Nettcasino in Norway is very popular, learn more with Casinoer.org
English Casino Reviews and Ratings
If you’re looking for the best online casinos, look here.
www.slots-777.com UK casinos not on gamstop
www.machineslotonline.it
Promosstore coupon codes
save much with coupons&deals

Find the best places to play the latest online slots and casino games, courtesy of bokumobilecasino.com
https://freespinsnodeposit.bet
mobile blackjack
www.kasynoonlinepolska.pl
luckydice.in
The best casino bonus website is Onlinecasinoinformatie Nederland.
OnlineCasinos.net - Online Slots Stay updated with the best new online casinos at www.newcasinosites.me.uk today.

Best online casino malaysia game available at WeClub88.net

$10 minimum deposit casino nz
poker   agen bola
https://apahouse.com/

http://72.11.134.201
https://viralqq.best
http://202.95.10.246
slot online


ラッキーニッキー(LuckyNiki)へようこそ!日本 オンラインカジノ 業界No.1、ブラックジャック、バカラ、スロットなどゲームも豊富

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ LuckyNiki คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ ไฮโล ดีลเลอร์สด


CONTACT
Please e-mail us if you have news.

(c) 1997-2021 Gameguru Mania
Privacy Policy statement
 GGMania cheat library
 select the game platform   PC  PS4  Xbox One  PS3  Xbox 360  Switch  Wii  WiiU  iPhone  Android  
                                                          3DS  Vita  PSP  NDS  PS2  Xbox  GC  GBA  N64  DC  

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | last added cheats


  Far Cry 4 v1.6.0 Hotfix [trainer +47]
Ñâîäêà:
==-==-==-==-==-==
Àâòîð:> MaxTre
Èçäàíèå:> Retail
Âåðñèÿ Èãðû:> 1.6.0u5:Hot Fix - Final Edition 5
ßçûê Òðåéíåðà:> Rus
Êîëè÷åñòâî Ôóíêöèé:> 47
Äàòà Ñîçäàíèÿ Òðåéíåðà:> 2.01.2015

Ôóíêöèè:
==-==-==-==-==-==
Home ~ ÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÒÜ ÒÐÅÉÍÅÐ
numeric 0 ~ Íåóÿçâèìîñòü
numeric 1 ~ Áåñêîíå÷íûå ïàòðîíû
numeric 2 ~ Áåç ïåðåçàðÿäêè
numeric 3 ~ Áåñêîíå÷íàÿ àìóíèöèÿ
numeric 4 ~ Ìàêñèìàëüíàÿ òî÷íîñòü + Ñòàáèëüíûé ïðèöåë
numeric 5 ~ Áåç îòäà÷è
numeric 6 ~ Áåñêîíå÷íûé áðîíåæèëåò
numeric 7 ~ Óáèòü ñ 1-ãî âûñòðåëà
numeric 8 ~ Áåñêîíå÷íûå àïòå÷êè
numeric 9 ~ Áåñêîíå÷íûå î÷êè óëó÷øåíèé
numeric / ~ Áåñêîíå÷íûé êèñëîðîä
numeric * ~ Áåñêîíå÷íàÿ áðîíÿ ìàøèí
numeric . ~ Áåñêîíå÷íûå äåíüãè
numeric + ~ Óñêîðèòü èãðó
numeric - ~ Çàìåäëèòü èãðó
Alt+numeric 0 ~ Çàìîðîçèòü âñå òàéìåðû +Âêëþ÷àÿ ãîíî÷íûå ìèññèè
Alt+numeric 1 ~ Íåâèäèìîñòü
Alt+numeric 2 ~ Îòêðûòü âñå ñëîòû îðóæèÿ
Alt+numeric 3 ~ Îòêðûòü âñå îðóæèå èãðîêà
Alt+numeric 4 ~ Îòêðûòü âñå óëó÷øåíèÿ èãðîêà
Alt+numeric 5 ~ Âêëþ÷èòü ñóïåð øàã ¹1
Alt+numeric 6 ~ Âêëþ÷èòü ñóïåð øàã ¹2
Alt+numeric 7 ~ Âîññòàíîâèòü èñõîäíûé øàã
Alt+numeric 8 ~ Âêëþ÷èòü ñóïåð áåã ¹1
Alt+numeric 9 ~ Âêëþ÷èòü ñóïåð áåã ¹2
Alt+numeric . ~ Âîññòàíîâèòü èñõîäíûé áåã
Alt+numeric / ~ Âêëþ÷èòü ñóïåð ïðûæîê
Alt+numeric * ~ Âûêëþ÷èòü ñóïåð ïðûæîê
Alt+numeric + ~ Óâåëè÷èòü ñóïåð ïðûæîê
Alt+numeric - ~ Óìåíüøèòü ñóïåð ïðûæîê
Ctrl+numeric 0 ~ Áîëüøîé êîøåëåê +Áåç êðàôòà
Ctrl+numeric 1 ~ Áîëüøîé ðþêçàê
Ctrl+numeric 2 ~ Çàìîðîçèòü äåéñòâèå èíúåêòîðîâ
Ctrl+numeric 3 ~ Ìàêñèìàëüíûå î÷êè êàðìû
Ctrl+numeric 4 ~ Ìàêñèìàëüíûé îïûò
Ctrl+numeric 5 ~ Èçìåíèòü öâåòîâóþ ãàììó ¹1
Ctrl+numeric 6 ~ Èçìåíèòü öâåòîâóþ ãàììó ¹2
Ctrl+numeric 7 ~ Âîññòàíîâèòü öâåòîâóþ ãàììó
Ctrl+numeric 8 ~ Óñòàíîâèòü óòðî
Ctrl+numeric 9 ~ Óñòàíîâèòü äåíü
Ctrl+numeric / ~ Óñòàíîâèòü âå÷åð
Ctrl+numeric * ~ Óñòàíîâèòü íî÷ü
Ctrl+numeric + ~ Áûñòðûå äåéñòâèÿ
F9 ~ Ñîõðàíèòü ïîçèöèþ
F10 ~ Òåëåïîðòèðîâàòüñÿ
F11 ~ Îòìåíèòü òåëåïîðòàöèþ

Èíñòðóêöèÿ:
==-==-==-==-==-==
Ñêîïèðîâàòü âñå ôàéëû èç àðõèâà â êîðåíü óñòàíîâëåííîé èãðû.
Çàïóñòèòü ñíà÷àëà òðåéíåð, ïîòîì èãðó.
Âî âðåìÿ èãðû íàæèìàéòå íà êëàâèøè óêàçàííûå â òðåéíåðå.

ÐÅØÀÅÌÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ:
1 - Åñëè òðåéíåð íå ðàáîòàåò, òî ïåðåçàïóñòèòå åãî íå âûêëþ÷àÿ èãðó
2 - Âåðñèÿ èãðû äîëæíà ñîâïàäàòü ñ âåðñèåé òðåéíåðà äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû.
P.S. - Âîçìîæíî òðåéíåð áóäåò ïîääåðæèâàòü è äðóãèå âåðñèè èãðû
3 - Åñëè âîçíèêàþò äðóãèå ïðîáëåìû ñ òðåéíåðîì òî ïîïðîáóéòå çàïóñòèòü åãî ñ ïðàâàìè àäìèíèñòðàòîðà è ñ ñîâìåñòèìîñòüþ Windows 7 èëè Windows XP

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÇÀÏÓÑÊÀ ÍÀ Windows 8.1
4 - Ïðè çàïóñêå òðåéíåðà åñëè âûäà¸ò îøèáêó òî, âûáðàòü èñïðàâëåíèå ïðîáëåì ñ ñîâìåñòèìîñòüþ è òàì óæå çàïóñòèòü ñ ðåêîìåíäóåìûìè ïàðàìåòðàìè, òîãäà òðåéíåð çàïóñòèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ñ ñîâìåñòèìîñòüþ Windows 7

click here to download

(to unpack archives use: WinRar)

Google Chrome Annoying Download warning - click here to solve the problem.

if you cannot download trainer then go to Chrome/Firefox's settings, specifically to the Privacy settings and simply unchecking the "Enable phishing and malware protection" option.

Print Cheats
 

Similar trainers/cheats:

Age of Barbarian Extended Cut V1.6.0 [trainer +2]
BattleTech V1.6.0 [Trainer +4]
Car Mechanic Simulator 2018 V1.6.0 [Trainer +3]
Carrier Command Gaea Mission v1.6.0011 [trainer +5]
Carrier Command v1.6.0011 [trainer +6]
Craft The World V1.6.001 [Trainer +4]
Dying Light v1.6.0 [trainer +17]
Dying Light v1.6.0 [trainer +31]
Far Cry 4 v1.6.0 Hotfix [trainer +47]
Quantum Break v1.5.0.0 - v1.6.0.0 [trainer +11]
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat v1.6.02 [trainer +1]
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat v1.6.02 [trainer +5]
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat V1.6.02 [trainer +6]
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat v1.6.0.2 [trainer +8]
The Quest V1.6.0 [trainer +3]
Total War Attila V1.6.0 Build 9824 [trainer +19 2017]
Total War Warhammer V1.6.0 Build 13579 [trainer +17]
Total War Warhammer V1.6.0 Build 14562 [trainer +17]
Total War: Three Kingdoms v1.0-v1.6.0 [Trainer +25] {FLiNG}